skip to main content

Vysoko efektívne napájanie a záložné napájanie telekomunikačných, rádiokomunikačných, informačných a priemyselných technológií.

O nás

O nás

Spoločnosť A2B, s.r.o. je výrobnou a obchodnou spoločnosťou poskytujúcou komplexné riešenia systémov a služieb súvisiacich so zabezpečením nepretržitého napájania pre kritické oblasti telekomunikácií, priemyslu, masmédií, informatiky, distribúcie a ochrany dát, energetiky, dopravy, zdravotníctva, bezpečnosti a ostatné životne dôležité oblasti.

 

Certifikovaný integrovaný systém manažérstva ISM:
EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004, OH SAS 18001:2007.

Certifikát ISO 27001:2013

 
 

História

Spoločnosť A2B, s.r.o. bola založená v roku 1996 v Žiline. A2B, s.r.o. je modernou spoločnosťou, ktorá pôsobí v oblasti napájania telekomunikačných a priemyselných technológií na území Slovenskej republiky a taktiež v zahraničí. Hlavnou oblasťou pôsobenia firmy je výroba, dodávka a servis napájacích systémov, zálohových systémov, invertorových systémov, špeciálnych zákazníckych zostáva ďalších zariadení súvisiacich so zabezpečením napájania telekomunikačných a priemyselných zariadení. Od svojho vzniku sa spoločnosť zamerala najmä na poskytovanie kvalitných služieb v uvedenej oblasti. Výsledkom úspešného pôsobenia firmy ako trvalého a spoľahlivého partnera je neustále sa zvyšujúci počet spokojných zákazníkov.

V rámci svojho pôsobenia spolupracuje s renomovanými medzinárodnými spoločnosťami: Fiamm, Delta, Rielo ups, CE T Power, ONIS VISA

Koncom roku 2014 sa spoločnosť A2B, s.r.o. rozhodla rozšíriť svoje pôsobenie v Európe a založila v chorvátskom Záhrebe dcérsku spoločnosť A2B Eco Energy d.o.o. V priebehu 2016-2017 rokov servisne centrum a kancelária sa nachadzali v meste štyroch riek, Karlovaci.
Druhá dcérska soločnosť, A2B Eco Energy, s.r.o., bola založená v Brne, Česká republika vo februári 2017.

 

Poslanie spoločnosti

Poslaním spoločnosti A2B, s.r.o. je služba zákazníkom. Táto služba začína analýzou aktuálneho stavu napájania kritických technológií zákazníka, pokračuje odborným poradenstvom a návrhom ekologicky a ekonomicky najvýhodnejšieho riešenia, spracovaním projektovej dokumentácie, samotnou realizáciou projektu, záručným a pozáručným servisom a končí demontážou a ekologickou likvidáciou vyradených technologických zariadení.

 

Naše ciele

Plniť poslanie spoločnosti nepretržite 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku a tým podporovať úsilie o skvalitnenie, optimalizáciu a zefektívnenie svojej činnosti a znižovanie celkových nákladov (TCO).

Zvyšovať kvalitu výroby a služieb zavádzaním inovatívnych, ekologicky „čistých“ technológií a procesov. Dôslednou orientáciou na ochranu životného prostredia posilniť svoju pozíciu na domácom a zahraničnom trhu. Flexibilne reagovať na rýchly vývoj procesných (kritických) technológií a z toho vyplývajúce zmeny nárokov na zabezpečenie ich nepretržitého napájania.

Predvídať budúce očakávania vo väzbe na zjednodušenie údržby a bezpečnosti servisných prác na systémoch nepretržitého napájania, migráciu a obmenu technológií, ako aj na zmeny súvisiace s nárastom výkonu a množstva napájanej technológie.

Vízia spoločnosti

Dosiahnuť silné postavenie na Slovensku v oblasti nepretržitého napájania kľúčových technológií v rozhodujúcich odvetviach národného hospodárstva a postupne sa významnou mierou etablovať aj v zahraničí.

 

Naše hodnoty

Trvalo platnou devízou našej spoločnosti sú jej dlhodobé vzťahy s obchodnými partnermi, budované na báze korektných medziľudských a partnerských vzťahov. Preferujeme ich v každodennej spolupráci s dôrazom na rovnocennosť, rešpektovanie názorovej rôznorodosti, vzájomnú výhodnosť a transparentnosť zmluvných vzťahov.

V práci, ako aj v komunikácii s partnermi, oceňujeme morálne a mravné hodnoty, ako sú poctivosť, spravodlivosť, vzájomná úcta, zodpovednosť a dôvera.

Najväčšou hodnotu našej spoločnosti sú jej ľudia. Preto zabezpečujeme ich trvalý odborný rast, podporujeme tímovú prácu, ale aj úsilie pri uplatňovaní najnovších poznatkov z oblasti vedy, techniky aj podnikového riadenia. Vysoko profesionálny prístup k práci je to, čo našim partnerom ponúkame, ale čo zároveň od nich vyžadujeme.

S ohľadom na zdravie našich ľudí a na zdravie nastupujúcej generácie sa významnou mierou venujeme problematike životného prostredia. V praxi to pre nás znamená zavádzanie technológií s vysokou účinnosťou a nízkou hladinou emisií, využívajúcich obnoviteľné zdroje energie, ale aj ekologickú likvidáciu a recykláciu odpadov.

S ochotou pomáhame tým, ktorí to potrebujú a usilujeme sa vytvárať dôstojné podmienky pre život. Prostredníctvom účasti na programe sociálneho rozvoja nášho regiónu, ako aj prostredníctvom našich partnerov, prejavujeme vzájomnú spolupatričnosť a podporujeme občiansku solidaritu.

 

Zameranie spoločnosti

Pre svojich zákazníkov ponúkame široké portfólio produktov:
 • jednosmerné zdroje a modulárne napájacie systémy
 • DC/DC konvertory
 • Invertory, solárne invertory a modulárne invertorové systémy s vysokou účinnosťou a vysokou spoľahlivosťou
 • zdroje UPS, vrátane zotrvačníkových a modulárnych s vysokou účinnosťou a dlhou životnosťou
 • elektrické zdrojové agregáty
 • zákaznícky orientované zostavy napájacích systémov (AC/DC, DC/DC, DC/AC,...)
 • oloveno-kyselinové akumulátory zaliate a bezúdržbové
 • sodíkovo - niklové batérie s nulovými emisiami a nízkymi prevádzkovými nákladmi
 • fotovoltaické panely
 • solárne nabíjače
 • automatické prepínače (ATS)
 • statické prepínače (STS)
 • regulované záťaže pre výkon kapacitných testov batérií a zaťažových testov napájacích systémov
 • DC rozvádzače pre telekomunikácie a priemysel
 • rozvádzače vlastnej spotreby
 • systémy lokálneho a diaľkového dohľadu / monitoringu
 • klimatizované technologické kabinety
Naši kvalifikovaní a vyškolení pracovníci poskytujú služby spojené s prevádzkou a údržbou napájacích a záložných systémov:
 • analýza jestvujúceho stavu a potrieb zákazníka, návrh možných riešení
 • návrh, vývoj a výroba zákazníckych riešení (podľa špecifických požiadaviek zákazníka)
 • technická podpora a konzultačná činnosť
 • akceptačné testy vo výrobnom závode pre koncového zákazníka
 • inštalácia zariadení
 • technická asistencia na mieste pri uvádzaní do prevádzky, údržbe a oprave
 • odborné prehliadky a skúšky zariadení
 • zabezpečenie náhradných dielov
 • profylaktické prehliadky zariadení
 • kapacitné skúšky batérií
 • záťažové testy
 • údržba a oprava zariadení
 • logistické služby
 • technické školenie
 

Organizácia spoločnosti

Spoločnosť A2B, s.r.o. má od svojho vzniku sídlo v závode v Žiline. Pre efektívnejšiu komunikáciu s našimi zákazníkmi využíva pobočku v Bratislave, ktorá zastrešuje najmä obchodné a servisné činnosti. Naša spoločnosť zamestnáva dlhodobo viac než 50 stálych zamestnancov, z čoho prevažnú časť tvorí kvalifikovaný technický personál.

O neustálu spokojnosť našich zákazníkov a partnerov sa starajú pracovníci v nasledovných útvaroch:

 • Odbor obchodných a marketingových činností
 • Odbor výrobno technický
 • Odbor servisu a inštalácií
 

Certifikáty

Spoločnosť A2B, s.r.o. má zavedený a certifikovaný integrovaný systém manažérstva ISM, ktorý je každoročne preverovaný nezávislou audítorskou spoločnosťou a zodpovedá požiadavkám medzinárodných noriem EN ISO 9001:2015 pre systém manažmentu kvality, EN ISO 14001:2015 environmentálneho manažérstva a OH SAS 18001:2007 pre systémy bezpečnosti a ochrany zdravia. Na prelome rokov 2018-2019 spoločnosť A2B, s.r.o. rozšírila svoj integrovaný systém manažérstva zavedením a certifikovaním požiadaviek medzinárodnej normy ISO 27001:2013.

Naša spoločnosť má potvrdenie NBÚ SR o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa. Spoločnosť A2B, s.r.o. je držiteľom Oprávnení vydávaných Technickou inšpekciou pre oblasť činností:

 • výroba technických zariadení elektrických
 • odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
 • oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu:
  • oprava a údržba
  • rekonštrukcia
  • montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky pre technické zariadenia elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu.